31/1/15

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος διὰ τὴν ἠλεκτρονικὴν ταυτότητα

Συμφώνως πρὸς ἀνταποκρίσεις ἐκ τῆς Μόσχας, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 24ην Ἰανουαρίου: «Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ παρέχουν τὰ προσωπικά τους δεδομένα γιὰ μία ἑνιαία ἠλεκτρονικὴ κάρτα, πρέπει νὰ βρεθεῖ μία νόμιμη ἐναλλακτικὴ λύση. Τὴ δήλωση αὐτὴ ἔκανε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, μιλώντας στὴν Κρατικὴ Ντούμα.
«Πολλοὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὴ ζωή τους τῶν νεωτερισμῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ ἠλεκτρονικὰ μέσα συλλογῆς καὶ ὑπολογισμοῦ προσωπικῶν δεδομένων, τὰ ὁποῖα σὲ σημαντικὸ βαθμὸ αὐξάνουν τὸν ἔλεγχο τῆς ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου», ἐπισήμανε.«Εἶμαι πεπεισμένος, οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἔχουν δικαίωμα ἐπιλογῆς, νὰ πάρουν τὴν ταυτότητα σὲ μορφὴ πλαστικῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας ἢ σὲ παραδοσιακὴ μορφή, μὲ χρήση ἠλεκτρονικῶν φορέων πληροφοριῶν ἢ χωρὶς αὐτούς», εἶπε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας. «Μὲ ἀναφορὰ ὅτι κάτι τέτοιο βολεύει τοὺς γραφειοκράτες, δὲν μποροῦμε ὁλοκληρωτικὰ νὰ ἐπιβάλουμε τὶς τεχνολογίες αὐτές. Ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ βρεθεῖ σκλάβος αὐτῶν τῶν τεχνολογιῶν, ὑπὸ ἕνα ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο», πρόσθεσε.
Ὁ Πατριάρχης εἶπε ὅτι στὸ ὄνομά του καὶ στὸ ὄνομα τῶν ὀργάνων τῆς ἐξουσίας ἔρχονται χιλιάδες αἰτήσεις ἀπὸ πολίτες ποὺ ἐκφράζουν «τὴν διαφωνία τους μὲ ὁλοκληρωτικὴ ἐπιβολὴ νέων τεχνολογιῶν ταυτοποίησης τοῦ προσώπου».
Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐδῶ καὶ καιρὸ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη τήρησης ἀπὸ τὸ κράτος τῆς ἀρχῆς νὰ ἔχουν οἱ πολίτες τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας τὴν ἐθελοντικὴ ἐπιλογὴ κατὰ τὴ λήψη τῶν ἑνιαίων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καὶ νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Πολλοὶ πιστοὶ ἀρνοῦνται νὰ πάρουν τὰ ἠλεκτρονικὰ ἔγγραφα, θεωρώντας ὅτι τὰ ἔγγραφα αὐτὰ κάνουν τὴ ζωή τοῦ ἀνθρώπου στὸ μέγιστο διαφανῆ καὶ κάτι τέτοιο μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν πίεση στὸν πολίτη καὶ νὰ ἀγγίζει τὴν ἐπιλογὴ τῆς κοσμοαντίληψης καὶ τῆς θρησκείας του».

Ορθόδοξος Τύπος 30/1/2015
makkavaios.blogspot.gr
pentapostagma.gr