3/1/15

Συνέντευξη Ἀπόστολου Χατζητόλιου στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ.» Τήν Παρασκευή 2 Ἰανουαρίου 2015, τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ μέ δύο συνεργάτες του πῆρε συνέντευξη ἀπό τόν κ. Ἀπόστολο Χατζητόλιο, Kαθηγητή τοῦ ΑΠΘ, Δ/ντή τῆς Α’ Προπαιδευτικῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσ/μείου ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης, γιά τό φλέγον θέμα πού ἀπασχολεῖ τό τελευταῖο διάστημα τόσο τούς φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ὅσο καί μεγάλο μέρος τοῦ χριστεπώνυμου ποιμνίου καί εὐρύτερα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν: περί Ἵδρυσης Κατεύθυνσης Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Ἐρώτηση 1η:
-Ὡς μέλος τοῦ ΕΣΔΕΠ (Ἐνιαίου Συλλόγου Διδακτικοῦ καί Ἐρευνητικοῦ Προσωπικοῦ) τοῦ Πανεπιστημίου, πεῖτε μας πῶς ἀντιμετώπισε ὁ Πανεπιστημιακός αὐτός Φορέας τό θέμα εἰσροῆς ἰσλαμιστῶν στήν Πανεπιστημιακή Κοινότητα;
Ἀπάντηση:
-Κοιτάξτε, κατ’ ἀρχάς ἐγώ ἀσχολήθηκα μέ τό θέμα τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ὄχι μέ τήν ἰδιότητά μου ὡς Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΣΔΕΠ, ἀλλά μέ τήν γενικότερη παρέμβαση πού ἔχω στά κοινά, εἴτε αὐτά ἀφοροῦν εὐρύτερα τήν κοινωνία, εἴτε ἀφοροῦν τό Πανεπιστήμιο, ὡς ενεργός δηλαδή πολίτης και ακαδημαϊκός δάσκαλος καί ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Δηλαδή, ὅπως κάνω καί γιά ἄλλα θέματα, στόν χῶρο γενικά της Παιδείας και τῆς Ὑγείας, στόν χῶρο τῆς Πολιτικής καί τῆς Κοινωνίας. Τώρα, τό γεγονός ὅτι εἶχα τήν θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΣΔΕΠ, αὐτό μέ κατέστησε καί συνομιλητή μέ διάφορους ἄλλους παράγοντες τοῦ ΑΠΘ στήν Ἐκδήλωση τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014 ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Α.Π.Θ. πού διεξήχθη στήν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Πιό ἐπίσημα δηλαδή. Και βέβαια δέν ἔγινε αὐτό διότι ὁ ΕΣΔΕΠ ὡς Σύλλογος ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα. Αντίθετα δεν ἀσχολήθηκε καθόλου καί οὔτε ἐμεῖς οἱ δύο, μέ τόν συνάδελφο τῆς Νομικής Σχολής κ. Καρακωστάνογλου, μπορούσαμε νά ἀναδείξουμε αὐτό τό θέμα ὡς θέμα τοῦ ΕΣΔΕΠ, σ’ ἕνα ἑννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ὅπου οἱ πολιτικοί συσχετισμοί δέν ἦταν θετικοί. Εξάλλου, το θέμα δέν ἦταν ἴσως, καί ἀρμοδιότητα ἑνός συνδικαλιστικοῦ Ὀργάνου, ἀλλά τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν, τίς ὁποῖες ἐπισκεφθήκαμε καί στίς ὁποῖες θέσαμε τόν προβληματισμό μας καί τήν ρητή μας αντίθεση.

Ἐρώτηση 2η:
-Εἴχατε κάποια ἀπάντηση, ἤ ὄχι;
Ἀπάντηση:
-Ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι τό θέμα προχώρησε καί πῆγε στήν Σύγκλητο. Ἐμεῖς ζητήσαμε τό θέμα νά μήν πάει στήν Σύγκλητο, δεδομένου ὅτι δέν εἶχε τηρηθεῖ ἡ ἀπαιτούμενη προδικασία, διότι δέν εἶχε ὑπάρξει ἀπόφαση καί τῶν δύο Τμημάτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ὑπῆρξε μία ἀπόφαση τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος, ὄχι ὅμως καί τοῦ Ποιμαντικοῦ καί αὐτή ἡ ἀπόφαση ἐν πάσει περιπτώσει πού ὑπῆρχε καί μεταφράστηκε ὡς «ἀπόφαση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς» δέν ἀπηχοῦσε τήν πλειοψηφία τῶν ὑπηρετούντων Καθηγητῶν-Μελῶν ΔΕΠ τῶν δύο Τμημάτων: τοῦ Θεολογικοῦ καί Ποιμαντικοῦ! Τό ἕνα θέμα λοιπόν, ἦταν θέμα καθαρά διαδικασίας καί δημοκρατίας.

Ἐρώτηση 3η:
-Δηλαδή οὐσιαστικά νομικῶς δέν στέκεται αὐτή ἡ ἀπόφαση ἀπό μέρους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς;
Ἀπάντηση:
-Χωρίς νά ἔχω ἐμβαθύνει τόσο, δηλαδή νά ἔχω δεῖ τά ἔγγραφα, ἀπό τήν πληροφόρηση πού ἔχω, θεωρῶ ὅτι ἡ διαδικασία πάσχει!
-Ἦταν παράτυπη δηλαδή!
-Πάσχει! Τώρα ἄν αὐτό μπορεῖ νά ἀποτελέσει αὐτοτελή λόγο νομικῆς προσβολῆς στά Δικαστήρια, αὐτό μπορεῖ νά τό δεῖ κανείς πιό ἐπισταμένως! Ωστόσο ἐμένα γενικῶς δέ μ’ ἐνδιαφέρει στό θέμα αὐτό ἡ νομική, αλλά η ουσιαστική πλευρά του. Διότι ἄν θέλει κανείς νομικά νά προσβάλλει κάτι, κάτι θά βρεῖ νά τό προσβάλλει ἤ ἀπό τήν ἄλλη καί νά ἀπορρίψει ἕναν βάσιμο νομικό ἰσχυρισμό. Εἶναι τόσο διφορούμενο τό νομικό σύστημα, ὁπότε εἴτε δίκιο ἔχεις εἴτε ἄδικο ἔχεις, βρίσκεις νομικό παραθυράκι. Εὔστοχα ἔλεγε ἕνας φίλος μου Εἰσαγγελέας, ὅτι τό «δικάζω» εἶναι πολύ κοντά στό «διχάζω»! Λοιπόν, ἄρα μήν πᾶς στά Δικαστήρια, ἐφόσον μπορεῖς νά τό ἀποφύγεις. Τό ζήτημα ὅμως, εἶναι πρώτιστα ζήτημα πολιτικῆς, μέ τήν εὐρύτερη ἔννοια τῆς πολιτικῆς. Εἶναι ζήτημα πολιτικῆς τάξεως, εἶναι ζήτημα ἀκαδημαϊκῆς τάξεως, εἶναι ζήτημα θρησκευτικῆς τάξεως, βέβαια. Εἶναι μία σειρά ἄλλων ζητημάτων, τά ὁποῖα εἶναι αὐτά μέ τά ὁποῖα ἀσχοληθήκαμε. Θά ξεκινήσω ἀπό τό τελευταῖο, αὐτό τῆς θρησκευτικῆς τάξεως, διότι ἐδῶ ἔχουμε μία Θεολογική Σχολή, ἡ ὁποία δέν εἶναι, ὅπως λένε οἱ εἰδικοί, Σχολή Θρησκειολογίας. Δέν σπουδάζουν οἱ φοιτητές τίς διάφορες θρησκεῖες ὥστε νά παίρνουν ἕνα δίπλωμα πού ἀφορᾶ γενικώτερα τίς θρησκεῖες, τίς σχέσεις μεταξύ τους, τίς συγκρίσεις μεταξύ τους κι ὅλα αὐτά. Ἐδῶ ὑπάρχει μία Θεολογική Σχολή, ἡ ὁποία εἶναι ὁμολογιακή, ἐπίσης ὅπως λένε οἱ εἰδικοί. Ἀσχολεῖται μέ ἕνα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο πού ἀφορᾶ τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό. Λοιπόν, δέν ἀφορᾶ κἄν τήν Ρωμαιοκαθολική «Ἐκκλησία» ἤ τόν Προτεσταντισμό (δηλαδή τίς χριστιανικές αἱρέσεις). Ἀφορᾶ πολύ συγκεκριμένα την Ὀρθοδοξη Θεολογία. Τό πρῶτο θέμα λοιπόν εἶναι αὐτό τῆς διαδικασίας. Τό δεύτερο εἶναι τό θρησκευτικό.
Στό πρῶτο θέμα (τῆς διαδικασίας), ἐπανέρχομαι,  ὑπῆρξε μία περίεργη σπουδή. Δηλαδή μέ τήν ἐκλογή τοῦ Πρυτάνεως καί τήν τοποθέτηση τοῦ νέου Ὑπουργοῦ Παιδείας, εἰσήχθη ἐσπευσμένα τό θέμα τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, τό ὁποῖο ὐπῆρχε ἤδη σέ ἐκρεμμότητα. Ὑπῆρχε ἤδη ἀπό τήν προηγούμενη Πρυτανεία, ἀπό τόν προηγούμενο Ὑπουργό, ἀλλά ἦτο, ἄς ποῦμε, ὑπό συζήτησιν. Ἐν πάσει περιπτώσει, ὄχι ὅτι οἱ προηγούμενοι δέν ἤθελαν νά τό προχωρήσουν…νά μήν τούς ἁγιοποιήσω, διότι δέν τό ἀπέρριψαν κιόλας. Οἱ ἄνθρωποι ἁπλῶς εἶχαν ἄλλες προτεραιότητες ἐνδεχομένως, δέν ἤθελαν νά δημιουργήσουν κάποιες ἐντάσεις ἐνδεχομένως, πάντως σημασία ἔχει ὄτι δέν εἶχε προχωρήσει. Μέ τήν ἐκλογή τοῦ νέου Πρυτάνεως, βλέπω περιέργως, λές κι ἔγινε τό μεῖζον θέμα ἡ ἵδρυση κατεύθυνσης Ἰσλαμικών Σπουδῶν, νά πηγαίνει τό θέμα στήν Σύγκλητο, νά παίρνει ἀπόφαση ἐσπευσμένα καί ἡ Σύγκλητος! Ἐδῶ σημαίνει ὅτι κάποιος κινεῖ τά νήματα! Δηλαδή κάποια συμφέροντα παίζονται! Ἀλλοιῶς, τό γνωρίζουμε ὅλοι στήν Ἑλλάδα, ὅτι ἡ συνήθης τακτική ἀντιμετώπισης τῶν δύσκολων θεμάτων εἶναι ἀναβολή, βραδυπορία ἕως ἀδράνεια. Γιά νά γίνει κάτι στά γρήγορα, ἤ καί νύχτα, ἤδη ὑπάρχει κάποιος πού τό σπρώχνει τό θέμα, εἴτε εἶναι πολιτική σκοπιμότητα, εἴτε "Μασονία", εἴτε "Μαμωνᾶς", εἴτε κάτι ἄλλο…Λοιπόν, ξαναλέμε ὅτι ἔχουμε ἕνα θέμα ὅσον ἀφορᾶ τήν διαδικασία που ακολουθήθηκε, πού ἀφορᾶ  καί τά κίνητρα τά ὁποῖα ὑπῆρξαν γιά νά θέσουν αὐτήν τήν προτεραιότητα. Νά μᾶς ποῦνε τά «σοβαρά κίνητρα». Ποιά εἶναι τά «σοβαρά κίνητρα»;
Τό δεύτερο θέμα πού ἀφορᾶ τήν θρησκειολογία, εἶναι ἕνα ἐπιστημονικό θέμα καί νομίζω ὅτι αὐτή ἡ εἰσαγωγή στήν Θεολογική Σχολή μιᾶς Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν γίνεται ἀντιεπιστημονικά. Μᾶς δίνουν μία ἀπάντηση καί λένε ὅτι τό κίνητρο εἶναι νά μήν πηγαίνουν αὐτοί οἱ ὁποῖοι θά ἐκπαιδευτοῦν στίς Ἰσλαμικές Σπουδές καί θά ἀποτελέσουν Καθηγητές τῆς Ἐκπαίδευσης στά μειονοτικά Μουσουλμανικά Σχολεῖα, νά μή πηγαίνουν νά σπουδάζουν στήν Τουρκία ἤ στήν Ἀραβία ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ κι ἔχουν ἄλλες ἀνθελληνικές ἐπιρροές ἐκεῖ. Νά τούς σπουδάζουμε ἐδῶ. Κατ’ ἀρχάς: ποιοί θά «τούς σπουδάζουμε»; Ὑπάρχει προσωπικό ἐδῶ, τό ὁποῖο δέν ξέρουμε ἐμεῖς, τό ὁποῖο νά ἔχει ἐκτός ἀπ’ τήν εἰδίκευση στό ἀντικείμενο τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν καί ἐθνικό λόγο τέτοιο, πού θά διασφαλίσει καί μία ἐθνική στόχευση; Ποῦ εἶναι αὐτοί οἱ «Ἑλληναράδες» καθηγητές στήν ἐκπαίδευση καί στό Πανεπιστήμιο; Ἐδῶ ἔχουν φτάσει ὁρισμένοι νά τιμοῦν περισσότερο τό Πολυτεχνεῖο ἀπό τήν επέτειο τῆς 25ης Μαρτίου, νά ἀρνοῦνται τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ποντίων καί τήν καταστροφή τῆς Σμύρνης καί τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δηλαδή, ποιά ἐχέγγυα διασφαλίζει ἐθνικά ἤ θρησκευτικά ἡ ὅποια διδασκαλία ἐδῶ, καλύτερα ἀπ’ ὅ,τι θά ἦταν στήν Τουρκία ἤ στήν Ἀραβία; Ἀλλά ἐγώ, ἐπειδή εἶμαι καλόπιστος, δέχομαι ὅτι εἶναι ἔτσι. Ὅ,τι ἐδῶ κατά τεκμήριο οἱ Ἔλληνες Καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου θά καθοδηγήσουν, θά ἐκπαιδεύσουν καλύτερα ἀπ’ ὅ,τι στήν Τουρκία ἤ στίς Ἀραβικές χῶρες. Μά, ὑπῆρχε ὅμως αὐτοτελής Σχολή ἐδῶ στή Θεσσαλονίκη ἡ Εἰδική Παιδαγωγική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) πού ἐκπαίδευε τούς Μουσουλμάνους Καθηγητές γιά τά Σχολεῖα τά μειονοτικά! Ὑπῆρχε, καί τήν ἔκλεισαν φέτος!!! Ἔκλεισε φέτος!!! Ἄς μᾶς τό ἐξηγήσουν λοιπόν, ἀντί αὐτή ἡ Σχολή νά γίνει Τριτοβάθμια ὥστε νά σπουδάζουν οἱ Μουσουλμάνοι ἐκεῖ, ἔκλεισαν ἐκείνη καί θέλουν νά ἱδρύσουν Τμῆμα Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν μέσα στή Θεολογική Σχολή!!! Ὁποία ὑποκρισία!

Ἐρώτηση 4η:
-Τό γεγονός ὅτι τό Πανεπιστήμιο ἀποτελεῖ ἄσυλο, δέν προβληματίζει ὅλους τούς παράγοντες τοῦ Πανεπιστημίου καί τῆς Πολιτείας; Τί θά γίνει ὅταν μαζευτοῦν Ἰσλαμιστές φοιτητές, κι ἐνδεχομένως καί πράκτορες ἀνάμεσά τους, σέ περιπτώσεις ἐκρηκτικῶν συμπεριφορῶν, ὅπου θά χρησιμοποιοῦν τόν πανεπιστημιακό χῶρο ὡς ἄσυλο;
Ἀπάντηση:
-Σᾶς εἶπα καλόπιστα νά τό δεχθῶ, νά κάνουμε μία Σχολή Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Ἑλλάδα, ὡραῖα! Αὐτή ἡ Σχολή θά πρέπει νά γίνει ἐκτός Πανεπιστημιακοῦ χώρου. Διότι δέν ὑπάρχει καμία συνάφεια μέ τά ὑπόλοιπα (ἐπιστημονικά) ἀντικείμενα, στή Θεολογική Σχολή σίγουρα ὄχι, μά καί τῶν ἄλλων Σχολῶν. Τώρα θα μποροῦσαν νά τήν βάλουν στήν Φιλοσοφική, γιατί ἔχει καί Ἑβραϊκῶν Σπουδῶν. Ἔχει ἱδρυθεῖ κατεύθυνση καί Ἑβραϊκῶν Σπουδῶν στήν Φιλοσοφική, ἡ ὁποία, ὅμως, δέν λειτουργεῖ ἀκόμη. Δέ λειτουργεῖ, ἔχει πάντως θεσμοθετηθεῖ. Λοιπόν, ἄν θέλουν, νά τήν βάλουν ἀλλοῦ, πάλι θά μποροῦσα νά τό δεχθῶ, ἄν δέν ὑπῆρχαν κίνδυνοι. Ἐδῶ ὑπάρχουν κίνδυνοι! Δηλαδή, οἱ Ἰσλαμικές Σπουδές δέν εἶναι κάτι τό ἐθνικά ἀκίνδυνο. Καί γιατί δέν εἶναι ἐθνικά ἀκίνδυνο; Διότι πρῶτον: ὑπάρχει μία ἐπιθετικότητα ἀπό πλευρᾶς Ἰσλαμικοῦ Τόξου, τό ὁποῖο ἀφορᾶ τήν Τουρκία, ἀλλά καί γενικώτερα τή γειτονιά μας, τά Σκόπια καί τήν Ἀλβανία! Δεύτερον: εἴμαστε μάρτυρες ἱστορικά, καί τώρα στό παρόν, διαφόρων ἐπεισοδίων, τά ὁποῖα μπορεῖ νά εἶναι προβοκάτσια, μπορεῖ νά εἶναι πρακτοριλίκια καί τά ὁποῖα μποροῦν νά θέσουν σέ μεγάλο κίνδυνο τίς σχέσεις μας μέ τίς γειτονικές χῶρες, πού ὅσο καί νά εἶναι διαταραγμένες, θά τίς διαταράξουνε παραπάνω. Οὔτε μέ τούς Σκοπιανούς, οὔτε μέ τούς Τούρκους, οὔτε μέ τούς Ἀλβανούς ἔχουμε την πολυτέλεια τῆς ὄξυνσης, πού αὐτοί πολλές φορές ἐπιδιώκουν. Λοιπόν, ἐδῶ μέσα μέ συνθῆκες ἑνός στρεβλοῦ Πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου, ἑνός ἀνεξέλεγκτου περιβάλλοντος, νά ὑπάρχουν καί νά κυκλοφοροῦν μέσα οἱ ὁποιοιδήποτε πράκτορες οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά δυναμιτίσουν ὄχι μόνο τίς σχέσεις μέ γειτονικά κράτη, ἀλλά καί μέ ἄλλες μουσουλμανικές χῶρες καί νά δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα, λοιπόν αὐτό εἶναι ἐπιεικῶς πολιτική ἀνοησία ἤ συμπεριφορά ἐγκαθέτου! Κατά τή γνώμη μου, ἐγώ δέν θέλω νά μειώσω τόν κ. Ὑπουργό ἤ τόν κ. Πρύτανη, τούς θεωρῶ ἐξίσου εὐφυεῖς μέ μένα, ἴσως κι εὐφυέστερους, γιά νά μήν το ἀντιλαμβάνονται αὐτό, σημαίνει ὅτι κάποιος λόγος ὑπάρχει. Σημαίνει ὅτι τό ἀντιλαμβάνονται, ἀλλά ὑπάρχουν συμφέροντα τέτοια πού βάζουν αὐτήν τήν λογική, ἄς ποῦμε, στό περιθώριο. Διότι ἡ λογική, εἴπαμε, στήν περίπτωση αὐτή καταδεικνύει μέγιστο κίνδυνο!
Ὁ κίνδυνος εἶναι πρῶτον: τό Πανεπιστημιακό ἄσυλο, δηλαδή ἕνας χῶρος ἀνεξέλεγκτος καί δεύτερον: ἡ περιοχή, ἡ ὁποία εἶναι περιοχή φορτισμένη. Ἄς μήν ξεχνοῦμε, τό ’55, ὅτι ἡ ὅλη ἱστορία τοῦ ξερριζωμοῦ τῆς Πόλης ξεκίνησε ἀπό ἕνα ἐπεισόδιο πού ἔγινε μέ τόν δῆθεν ἐμπρησμό τοῦ δῆθεν σπιτιοῦ τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ, πού ὅπως ἀπεδείχθη ἔγινε ἀπό Τοῦρκο πράκτορα! Λοιπόν, αὐτό τό πρᾶγμα, οἰ προβοκάτσιες δηλαδή, εἶναι τό μόνο βέβαιο ὅτι θά αποτελέσουν μόνιμο κίνδυνο, ἐάν προχωρήσει ἡ Ἵδρυση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐδῶ! Ἄς πᾶμε καί στό παρόν. Δέν εἴδατε τί ἔγινε στή Σουηδία μόλις πρόσφατα; Ἔκαψαν ἔνα τζαμί καί ἀμέσως μετά ἡ Κεντροδεξιά μέ τήν Κεντροαριστερά ἔκαναν συνασπισμό, προκειμένου να περάσουν κάποιες οἰκονομικές συμφωνίες. Θέλετε νά πεῖτε ὅτι αυτό ἦταν τυχαῖο; Αὐτό καί ἄν φαίνεται βαλτό καί στημένο! Κάποια συμφέροντα ἤθελαν νά ἐγκριθεῖ ὁ κυβερνητικός προϋπολογισμός στή Σουηδία, ἔκαψαν ἕνα τζαμί, συνασπιστίκαν οἱ δυό παρατάξεις, ἔβαλαν καί τόν μπαμπούλα τῆς ἀκροδεξιᾶς ἀπ’ τήν ἄλλη πλευρά καί προχώρησαν σέ μία συνεργασία μέ τήν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ. Τί σημαίνει ἔγκριση προϋπολογισμοῦ; Οἰκονομικά συμφέροντα ἤ καί ἐπιταγές καί «διευθετήσεις» τοῦ ἐξωτερικού διεθνοῦς παράγοντα, ὅπως τίς ζοῦμε στίς μέρες μας καί στήν πατρίδα μας.

Ἐρώτηση 5η:
-Τό γεγονός ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι συμπρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, τό γεγονός ὅτι ἔχουμε ἕνα Μακεδονικό ζήτημα τό ὁποῖο ἐκκρεμεῖ καί τό ὁποῖο μᾶς προσβάλλει συνεχόμενα ἐπί δεκαετίες, τό γεγονός ὅτι δέν θέλουν νά κάνουν αὐτήν τήν Σχολή Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θράκη ὅπου ἐκεῖ ὑπάρχουν μεγάλες μειονότητες Μουσουλμάνων κι ὄχι στήν Θεσσαλονίκη, πῶς τό σχολιάζετε;
Ἀπάντηση:
-Κατ’ ἀρχάς, θεωρῶ ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνο νά γινόταν αὐτή ἡ Σχολή στήν Θράκη! Θεωρῶ ἀπαράδεκτο, ἀπαράδεκτο παντελῶς νά γινόταν αὐτή ἡ Σχολή στήν Θράκη. Ἐάν γίνει στήν Ἑλλάδα, πρέπει νά εἶναι αὐτοτελής Σχολή Τριτοβάθμια καί νά γίνει σέ ἕναν χῶρο ἀποφορτισμένο: εἴτε ἀπό γειτνίαση μέ τά σύνορα, ὅπως εἶναι ἠ Θράκη και η Μακεδονία μας, εἴτε ἀπό τήν ὕπαρξη ἐκεῖ εὐάριθμου, σημαντικοῦ Μουσουλμανικοῦ στοιχείου. Δηλαδή αὐτό θά μποροῦσε νά γίνει πχ, τό εἶπα και στήν ὁμιλία μου στήν Μητρόπολη, στόν Βόλο. Στόν Βόλο θά μποροῦσε νά γίνει. Δέν ἔχει οὔτε Μουσουλμανικό στοιχεῖο, εἶναι μία πόλη μεγάλη, εἶναι μακριά ἀπ’ τά σύνορα…θά μποροῦσε νά γίνει εκεί. Ἐκτός ἀπ’ τόν Βόλο; Στήν Πρέβεζα, λέω ἐγώ, στην Δυτική Ελλάδα, μακρυά ἀπό τούς ἄσπονδους ἐξ ἀνατολῶν φίλους μας. Ἀφοῦ αὐτοτελής θά εἶναι ἡ Σχολή, ἄς γίνει σέ μιά περιοχή ἡ ὁποία θά ἐνισχύετο ἔτσι καί οἰκονομικά. Πῶς ἔκαναν μέ τά Τ.Ε.Ι. δεξιά κι ἀριστερά; Θά μπορούσαμε λοιπόν νά κάνουμε μία Σχολή αὐτοτελή, Τριτοβάθμια, Μουσουλμανικῶν, ἐκτός Πανεπιστημίου, σέ ἕνα ἀπό αὐτά τά μέρη. Στην Πελλοπόνησο ἐπίσης, στήν Πάτρα, ἤ θέλει ὁ κ. Σαμαράς, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ τελικός ὑπεύθυνος, στήν Μεσσηνία, στήν Καλαμάτα, ποῦ θέλει; Λοιπόν, αὐτή εἶναι ἡ λογική.
Ἡ λογική εἶναι μακριά ἀπ’ τά σύνορα καί μακριά ἀπό πληθυσμούς μουσουλμανικούς! Δέν εἶπα Ἀθήνα. Πού κανονικά θά ἔπρεπε νά γίνει στήν Ἀθήνα! Γιατί ἔχει πολυπληθές μουσουλμανικό στοιχεῖο λόγῳ τῆς λαθρομετανάστευσης. Λόγῳ τῆς λαθρομετανάστευσης, ἐκεῖ θά βγοῦνε μαχαίρια καί τσεκούρια καί…Γι’ αὐτό ὄχι στήν Ἀθήνα! Ἀλλιῶς, τό λογικό θά ἦταν νά γίνει στήν Ἀθήνα. Γιά νά καταλάβετε τί ὑπάρχει ἀπό πίσω, τί πονηριές καί τί πράγματα παίζονται πού δέν τά ξέρουμε! Ἐσεῖς εἴδατε κάτι καινούργιο νά γίνεται καί νά μήν γίνεται στήν Ἀθήνα; Ἐδῶ βοᾶ ἡ ἱστορία γιά τόν ἀθηναιοκεντρισμό, γιά τό Κράτος τῶν Ἀθηνῶν. Λοιπόν; Γιατί δέν τό κάνουν στήν Ἀθήνα αὐτό καί τό κάνουν στήν Θεσσαλονίκη; Γιατί; Ἄρα; Ἐγώ βέβαια λέω νά μήν γίνει οὔτε στήν Ἀθήνα, νά μήν παρεξηγοῦμαι. Καί σᾶς εἶπα γιά ποιόν λόγο δέν θέλω νά γίνει στήν Ἀθήνα. Ἀλλά ἄν ἦταν ἔντιμοι αὐτοί ἐξ ἀρχῆς, θά ἔλεγαν νά γίνει στήν Ἀθήνα. Καί ἄμα κάνουν καί δεύτερη Σχολή Ισλαμικών Σπουδών, τότε νά γίνει στήν Θεσσαλονίκη. Γιατί γίνεται στήν Θεσσαλονίκη; δέν κατάλαβα. Μέ ποιά λογική γίνεται στήν Θεσσαλονίκη; Τῆς ἀπόστασης; Ἀπό ποιούς; Τῆς ἀπόστασης ἀπό τήν μειονότητα, δηλαδή γι’ αὐτό γίνεται; Μά αὐτοί εἶπαν πώς θά τούς χρηματοδοτήσει τό Ντουμπάι καί ἄλλα μουσουλμανικά Ἐμιράτα καί μείναμε στήν απόσταση; Πόσοι θά εἶναι αὐτοί πού θά σπουδάσουν; 100 ἄτομα; Ας πάρουν 100 ὑποτροφίες ἀπό τό Ντουμπάι πού τόσο ἐνδιαφέρεται… Αὐτά εἶναι «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» καί εἶναι καί ἀθλιότητες. Λοιπόν, στά μουλωχτά, βράδυ, πῆραν μίαν ἀπόφαση. Ὁ Θεός γνωρίζει τίς σκέψεις τους καί τούς ὑπολογισμούς καί τί ὑπάρχει ἀπό πίσω…Ἐγώ πάντως, ἔτσι μέ παρρησία, τά λέω αὐτά. Ἄς ἔλθουν νά μοῦ ποῦνε ἄλλα. Τί ἔχουν νά μᾶς ποῦνε; Ἀλλά με επιχειρήματα, σέ διάλογο πραγματικό, ὄχι γενικά κι ἀόριστα και στρογγυλεμένα!

Ἐρώτηση 6η:
-Καί τό γεγονός ὅτι ἔχουν τά τελευταῖα χρόνια παραχωρήσει ἕναν ὑπόγειο χῶρο στή Θεολογική Σχολή ὥστε νά μαζεύονται οἱ Μουσουλμάνοι καί νά προσεύχονται ἄν τό συνδυάσουμε μέ εἰσροή Ἰσλαμιστῶν φοιτητῶν, πού μπορεῖ κάποιοι νά εἶναι καί πράκτορες, δέν πιστεύετε ὅτι θά δυναμιτίσει ἀκόμη χειρότερα μία κατάσταση πού ἐξ ἀρχῆς εἶναι ἐπικίνδυνη;
Ἀπάντηση:
-Νά σᾶς πῶ. Κατ’ ἀρχάς, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος τό ἔμαθα κι ἐγώ ὅτι ὑπάρχει χῶρος προσευχῆς στή Θεολογική Σχολή γιά Μουσουλμάνους! Λοιπόν, κοιτάξτε. Γενικῶς θεωρῶ ὅτι χῶροι προσευχῆς γιά τίς διάφορες θρησκεῖες μποροῦν νά ὐπάρχουν, βεβαίως ἀναλογικά μέ τόν νόμιμο ἀριθμό κατοίκων αὐτοῦ τοῦ θρησκεύματος. Ὄχι ἐπειδή ἔρχονται 2 ἑκατομμύρια Μουσουλμάνοι ἀπό τό παράθυρο λαθραῖοι, νά τούς κάνουμε καί 5 τζαμιά, ἄς ποῦμε! Ὄχι! Λάθος. Ἐάν λοιπόν ἐδῶ στό Πανεπιστήμιο ἔχει Μουσουλμάνους πού σπουδάζουν οἱ ὁποῖοι εἶναι 10, 50, 100, πρέπει νά ὐπάρχει κι ἔνας ανάλογος χῶρος προσευχῆς. Λοιπόν, αὐτός ὁ χῶρος τοποθετήθηκε στήν Θεολογική.
-Δέν εἶναι λίγο προκλητικό αὐτό, γιά τό Ἰσλάμ τό ὁποῖο ἐχθρεύεται τόν Χριστιανισμό; Δηλαδή ἡ ἴδια ἡ Θεολογική Σχολή πού ὑποτίθεται ὅτι ἔχει ὁμολογιακό χαρακτῆρα νά παραχωρεῖ αὐτή χῶρο προσευχῆς στούς Μουσουλμάνους;
-Συμφωνῶ ἀπολύτως μαζί σας. Θά μποροῦσε αὐτός ὁ χῶρος προσευχῆς νά γίνει σέ ἕνα οὐδέτερο χῶρο καί ὄχι στήν Θεολογική Σχολή! Αὐτό ἴσως ήταν καί ἕνας προάγγελος τοῦ τί ἐπρόκειτο νά συμβεῖ ἤ τοῦ τί πρόκειται νά συμβεῖ. Λοιπόν, ἔχετε δίκιο. Δέν ὑπῆρχε λόγος νά εἶναι στήν Θεολογική. Θά μποροῦσε νά εἶναι στό Κτίριο τῆς Διοίκησης, ἄς ποῦμε, γιά τίς ἀνάγκες τῶν φοιτητῶν. Αὐτό τώρα ἐἀν συνδυαστεῖ μέ τό ἄλλο πού εἴπαμε για πιθανότητα προβοκάτσιας, ἀσφαλῶς ὑπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Διότι, ὑπαρχούσης τῆς δικαιολογίας ὅτι ὑπάρχει ἐκεῖ τόπος προσευχῆς, μπορεῖ νά μποῦν καί ξένα ἐξωφοιτητικά στοιχεῖα στό Πανεπιστήμιο, ὅπως ἤδη μπαίνουν οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν…ἀνεξέλεγκτα τελείως καί κάνουν τή δουλειά τους.
-Ἤ μπορεῖ καί νά ἀπαιτήσουν τζαμί μέσα στό Πανεπιστήμιο;
-Μπορεῖ νά ζητήσουν νά κάνουν καί τζαμί…Δηλαδή ἡ κατάσταση ὅταν δέν ἔχει μιά ὀρθολογική βάση, καθίσταται ἀνεξέλεγκτη ἀνάλογα μέ τούς συσχετισμούς καί τά συμφέροντα. Ἄρα ὡς ἐκ τούτου θεωρῶ ὅτι το θέμα τῆς Ἵδρυσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μπορεῖ νά ἀνοίξει τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου καίι πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ αποφασιστικά ἐν τῇ γενέσει του. Θεωροῦμε ἀπαράδεκτο τό νά συναινέσει ἡ Πολιτεία σέ ὁποιαδήποτε τέτοια κίνηση! Λοιπόν, ἐγώ εἶπα στήν ὁμιλία πού ἔκανα στήν Μητρόπολη ὅτι τά πράγματα ἔχουν ὄνομα καί ἐπίσης ὁ καθένας ἔχει τήν προσωπική του εὐθύνη. Θά πρέπει οἱ κ. κ. Βουλευτές, οἱ ὁποῖοι τώρα ζητοῦν τήν ψῆφο μας, νά τοποθετηθοῦν ρητῶς, γραπτῶς καί ἐπισήμως ἀπέναντι στούς ψηφοφόρους τους, γιά νά ξέρει κι ὁ καθένας τί θά πάει νά ψηφίσει. Διότι αὐτή ἡ λογική πού ἔχει ἐπικρατήσει ἐν Ἑλλάδι, δηλαδή «τό μή χεῖρον βέλτιστον», ψηφίζω ἐγώ κάποιον γιατί «ἔκλεψε» μόνο 1000 εὐρώ, ενώ ο ἄλλος «ἔκλεψε» 100.000…δέν ἔχει λογική! Ἡ λογική εἶναι ὅτι εἶσαι μέ τό καλό ἤ μέ τό κακό! Μέ τό ἄσπρο ἤ μέ τό μαῦρο! Λοιπόν, βεβαίως ἀπό τή συζήτηση μπορεῖ νά ὐπάρξουν κάποιοιες συγκλίσεις. Οἱ συγκλίσεις ὅμως δέν πρέπει νά ἀκυρώνουν τό ἄσπρο καί νά τό κάνουν βαθειά γκρίζο. Ἄλλο σύγκλιση, μέχρι του σημείου ὥστε νά ἐξυπηρετοῦνται καταστάσεις. Καί στην κατευθυνση αυτή δώσαμε καί λύσεις ἐδῶ. Οἱ λύσεις εἶναι αὐτές: αὐτοτελής Σχολή, γιατί ὑπάρχουν φωνές πού λένε· καθόλου στήν Ἑλλάδα! Ἐγώ δέν προσχωρῶ σέ μία τέτοια λογική γιατί αὐτή ἡ λογική δίνει πάτημα στην ἄλλη πλευρά νά προχωρήσει σ’ αὐτό πού θέλει. Κάντε το, αλλά ὄχι στό Πανεπιστήμιο λόγῳ Πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου, ὄχι κοντά στά σύνορα, ὄχι σέ περιοχή πού ἔχει ἔντονο μουσουλμανικό στοιχεῖο εἴτε νόμιμο εἴτε παράνομο λαθρομετανάστευσης!
Νομίζω ἤμουν σαφέστατος καί κατηγορηματικός.  Ἐμεῖς ασφαλώς δέν θεωροῦμε ὅτι εἴμαστε οἱ φορεῖς τῆς απόλυτης ἀλήθειας, ἀλλά ἔχουμε τό δικαίωμα νά ζητοῦμε ἐμπεριστατωμένο διάλογο, πού δέν ἔγινε γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα! Δεύτερον, ἐπειδή εἶπα ὅτι ὁ καθένας πρέπει νά τοποθετηθεῖ, ἐγώ προσωπικῶς στόν διάλογο τῶν πανεπιστημιακῶν ἐζήτησα νά ὑπάρξει καί τό ζητῶ καί τώρα, ὅποιος Πρύτανης κι ἄν εἶναι μετά τίς ἐκλογές τῆς 13ης Ιανουαρίου, γιατί ὁ προηγούμενος ἐξέπεσε μέ δικαστική ἀπόφαση, θά ξαναγίνουν ἐκλογές καί πιθανότατα νά βγεῖ ὁ ἴδιος ἤ ἄλλος, δέν ξέρω, λοιπόν, ζητῶ νά κάνει ἠλεκτρονικό δημοψήφισμα στό Πανεπιστήμιο καί νά τοποθετηθοῦν ὅλα τά μέλη ΔΕΠ. Ὅλοι οἱ Καθηγητές, γιά τό ἄν συμφωνοῦν ἤ δέν συμφωνοῦν μ’ αὐτό. Καί νά πῶ καί κάτι ἄλλο; Ἐάν συμφωνεῖ η πλειοψηφία, μπορεῖ νά συμβεῖ κι αὐτό, ἐντάξει, ἀλλά ἄς ἀναλάβει ὁ καθένας τίς εὐθύνες του ἀπέναντι στή συνείδησή του, στόν Θεό, στήν Ἑλλάδα, στά παιδιά του. Ἄς ἀναλάβει, ὄχι ὡς παρατηρητής ἀπ’ έξω, ἀλλά μέ τήν ψῆφο του, ὄπως θά τήν ἀναλάβει τήν εὐθύνη καί κάθε πολίτης τώρα στίς βουλευτικές ἐκλογές. Ὅ,τι λοιπόν ἐνδιαφέρει τόν καθένα νά πάει νά τό συζητήσει μέ τούς Βουλευτές πού σκοπεύει νά ψηφίσει. Καί ὄχι με υποσχέσεις του τύπου: ναί, ναί φίλε μου θά γίνουν ὄλα! Φωναχτά! Νά ξέρουμε τί ψηφίζουμε καί τί ἀποφάσεις παίρνουνε.

Ἐρώτηση 7η:
-Τί προβλέψεις κάνετε γιά τήν ἔκβαση τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς;
Ἀπάντηση:
-Νά σᾶς πῶ, προβλέπω ὅτι ἡ κατάσταση θά ἀκολουθήσει τόν δρόμο τόν ὁποῖον θέλουνε οἱ ἐξ Ἀθηνῶν νά ἀκολουθήσει. Δηλαδή ἐννοῶ ἡ πολιτική ἡγεσία καί βεβαίως ἐξωτερικοί παράγοντες πού τήν ἐπηρρεάζουν. Ἄν ἡ πολιτική ἡγεσία παραμείνει ἡ ἴδια, ὁ Ὑπουργός ἤ ὁ Γραμματέας ὁ ὁποῖος ἀνεκίνησε αὐτό τό θέμα καί οἱ ὑπόλοιποι τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας συνεχίσουν τόν ποντιοπιλατισμό πού ἐκφράζουν σήμερα, λοιπόν, θά προχωρήσει ἀνεξαρτήτως ἄν ὐπάρξουν φωνές ἀντίθετες. Διότι θα παραμείνουν παρά το δίκαιο, φωνές ὅπως ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου· «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ». Λοιπόν, ἐγώ δέν εἶμαι αἰσιόδοξος γιά τό θέμα τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ὅπως δέν εἶμαι αἰσιόδοξος γιά τήν ἐν γένει ἀντίδραση τοῦ λαοῦ. Δυστυχῶς ὁ λαός ἔχει ἔντονα στοιχεῖα ραγιαδισμοῦ καί ἐπίσης εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά συμφέροντα εἶναι πανίσχυρα, οἱ συσχετισμοί εἶναι πανίσχυροι. Εἶναι λυπηρό, ἀλλά ἐδῶ ἄν κανείς ἤθελε νά ἀναστείλει τήν ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ θέματος, τό μόνο πού ἔχουν δείξει ὅτι καταλαβαίνουνε οἱ κύριοι αὐτοί, εἶναι δυστυχῶς  "οἱ δυναμικές ἀντιδράσεις", ἀφοῦ διαχρονικά ἔχουν δείξει ὅτι σέβονται καί συνδιαλέγονται μέ δυναμικές μειοψηφίες ὑπό συνθῆκες βίας. Δηλαδή θεωρῶ δυστυχῶς ὅτι τό μόνο πού καταλαβαίνει παραδοσιακά ὁ Πρύτανης, ὁ κάθε Πρύτανης, ἤ ὁ κάθε Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς εἶναι ἡ κατάληψη τοῦ Γραφείου του. Ἐάν "καταλάβω" εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας τό Γραφεῖο του, τότε κάτι μπορεῖ νά κινηθεῖ, κάτι μπορεῖ νά συμβεῖ. Λοιπόν, αὐτό καταλαβαίνουν μόνο, ἄλλως εἶναι θεωρῶ δρομολογημένο τό τί θά κάνουν, τό ἔχει δείξει ἡ ἀρνητική ἐμπειρία πού κατά καιρούς ἐξυπηρετεῖ διάφορους συσχετισμούς καί συμφέροντα.
Στό πολιτικό ἐπίπεδο απαιτείται ἰσχυρή πίεση πρός τούς διάφορους πολιτικούς παράγοντες ἤ ψῆφο μόνο σ’ αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ρητῶς δηλώσει τήν ἀντίθεσή τους. Στό δέ ἀκαδημαϊκό ἐπίπεδο, οἱ φοιτητές, οἱ ὅποιοι φοιτητές θά πρέπει νά θέσουν δυναμικά τό θέμα: μέ συμβολικές καταλήψεις καί ἀποχές, μέ παρουσία τους στήν Σύγκλητο, μέ αἴτημα γιά δημοψήφισμα, μέ αἴτημα γιά ἐπανάληψη τῶν διαδικασιῶν. Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησιαστική ἡγεσία, θά πρέπει νά ἀποφασίσει μέ ποιόν εἶναι. Δηλαδή μεσοβέζικες καταστάσεις ὅπου το βράδυ κατηγορῶ τόν Μπουτάρη καί τό πρωί συντρώγω μαζί του, δίνουν λάθος μήνυμα. Μπορεῖ νά γίνονται μέσα στά πλαίσια μιᾶς θρησκευτικῆς μακροθυμίας, ἀλλά πρέπει νά βλέπουμε καί τό τί μήνυμα δίνουμε στούς ἄλλους, τήν σημειολογία τῶν πράξεων! Ἕχει σημασία δηλαδή ὁ ἀγωνιστής Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ὅταν καταγγέλει τόν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης ἤ τόν Πρύτανη του ΑΠΘ, νά ἔχει καί μιά συνέπεια στήν δημόσια στάση του μετά τήν καταγγελία αὐτή. Ἄς ποῦμε ὅτι τίς ἡμέρες πού έγινε η Ἐκδήλωση ἐνάντια στήν Κατεύθυνση Ἵδρυσης Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Μητρόπολη μέ τήν συμμετοχή, πρωτοβουλία καί πρωτοκαθεδρία τοῦ Μητροπολίτη, τήν ἴδια στιγμή ἐμοιράζετο πρόσκληση γιά τά ἐγκαίνια μετά ἀπό μία ἑβδομάδα, τοῦ ἀγάλματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ΄μπροστά στήν Θεολογική Σχολή, ὅπου ἀναγραφόταν ὅτι θά συμμετέχουν:
1.     ὁ Πρύτανης, δηλαδή ὁ καταγγελόμενος ὡς κατ’ εξοχήν υπεύθυνος γιά τίς Ἰσλαμικές Σπουδές…,
2.     ὁ Δήμαρχος, ὁ πολλάκις κατηγορηθεῖς περί Κεμαλισμοῦ, Μουσείων Ἰσλαμικής τέχνης, τζαμιῶν, ὁμοφιλοφύλων, gay-pride/parade κλπ
3.     καί ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος.
Αὐτή ἡ πρόσκληση ἐμοιράζετο, ἔστω καί ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Μητροπολίτη, τήν ἴδια στιγμή πού γινόταν ἡ Ἐκδήλωση γιά τίς Ἰσλαμικές Σπουδές, δημιουργώντας ὅπως εἶναι εὐνόητο σύγχυση! Καί ἔγινε ἡ ἐκδήλωση αὐτή, μιά βδομάδα ἀργότερα, μπροστά στήν Θεολογική Σχολή! Ἐγώ ἄν ἤμουν Μητροπολίτης, θά ἔστελνα εκπρόσωπο γιά τήν εὐλογία τόν Διάκο μου, διότι ἀσφαλῶς ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ἀπέχει, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά εἶναι παντοῦ ἤ ἀκόμη καλύτερα θά ζητοῦσα ἀναβολή τῶν ἐγκαινίων, λόγῳ τῶν σοβαρῶν ἐξελίξεων. Ὁ Μητροπολίτης ἔχει μία δημόσια θέση καί στάση πού ὀφείλει νά δίνει τό συγκεκριμένο σταθερό μήνυμα στό ποίμνιό του, λαμβανομένης μάλιστα ὑπόψιν τῆς ἰδιαίτερης χρονικῆς συγκυρίας καί τῆς ἀναλογίας βαρύτητος τῶν θεμάτων! Ὑπό τίς συνθῆκες πού ἀνέλυσα, αὐτό βλέπω: μέ μεσοβέζικες καταστάσεις, τό θέμα εἶναι ἐκτός ἀπό «πουλημένο» ἀπό αὐτούς πού ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα, εἶναι καί χαμένο λόγῳ τῆς δικῆς μας "ὑποτονικῆς" στάσης! Ἄρα, τό θέμα δέν εἶναι τί θά κάνουν αὐτοί, ἀλλά τό τί θά κάνουμε ἐμεῖς! Κι ἐπειδή ὑπάρχουν φοιτητές παληκάρια, ὅπως ἔδειξαν μέ τήν ἐκδήλωση τῆς Μητρόπολης, ἄς ὀργανώσουν τήν πάλη τους μέ δυναμικές κινητοποιήσεις καί ἐγώ θά εἶμαι μαζί τους!

-Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν συνέντευξη πού μᾶς παραχωρήσατε! ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
-ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ