2/1/15

Βιβλιοπαρουσίαση: Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ κλήρου ἀπέναντι στὸν ἀθλητισμὸ καὶ τοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες

 Περίληψη
Κατὰ καιρούς, καὶ ἰδιαίτερα τὰ τελευταία χρόνια διοχετεύονται στοὺς ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους κάποιες παραπλανητικές, ἴσως καὶ ὕποπτες ἀπόψεις-θεωρίες, ποὺ ἀφοροῦν τὴν δῆθεν «κακὴ σχέση» τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸν ἀθλητισμό, τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες καὶ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀπὸ τὴ μακροχρόνια ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε, τὰ δεδομένα τῆς ὁποίας παρατίθενται στὸ παρὸν βιβλίο, φαίνεται ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δέχεται τὸν ἄνθρωπο ὡς ἀδιαίρετο σύνολο (σῶμα καὶ ψυχή), θεωρώντας τὸ σῶμα ὡς ναὸ τῆς ψυχῆς καὶ ὡς ἕνα ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο, μὲ τὸ ὁποῖο καλεῖται νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς.
Παράλληλα πολλοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν ἀρχαία πρωτοχριστιανικὴ ἐποχὴ μέχρι τὶς μέρες μας δέχθηκαν τὴ γυμναστικὴ ὡς ἕνα ἄριστο μέσο προαγωγῆς καὶ διαπαιδαγώγησης τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τὴ δέχθηκαν καὶ πολλοὶ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι. Εἶναι ὅμως σημαντικὸ νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ χριστιανισμὸς- ἰδιαίτερα ἡ ὀρθοδοξία- δέχεται τὴ γυμναστικὴ μόνο ὅταν καλλιεργεῖται «χάριν ἀρετῆς» καὶ ἀναδεικνύει τὸν λεγόμενο «καλὸ καγαθὸ» πολίτη. Ἀντίθετα οἱ Πατέρες ἔδειξαν τὴν ἀντίθεσή τους, στὴ γυμναστικὴ καὶ τὰ ἀθλητικὰ θεάματα, ὅπου δὲν ὑπῆρξε ἁρμονικὴ σύζευξη τῶν ἀγαθῶν τοῦ σώματος, τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς. Οἱ Πατέρες αὐτοί, ὅπως καὶ οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι ἄσκησαν αὐστηρὴ κριτικὴ στὴ γυμναστικὴ ποὺ προάγει τὴ σωματολατρεία καὶ ἀναδεικνύει ἀνθρώπους βίαιους, ἀδίστακτους, ἐπιθετικοὺς καὶ...
ἐγωκεντρικούς, ὅπως ἔγινε σὲ κάποια ἀκραία καθεστῶτα.
Ἴσως δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι μεγάλοι Ἱεράρχες καὶ Ἅγιοι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἰδιαίτερα φιλογυμναστικοί.
Ἡ ἀποδοχὴ τῆς γυμναστικῆς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν κλῆρο φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι λίγο ἢ πολὺ ὅλες οἱ Μητροπόλεις καὶ ἐνορίες, τόσο τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, ὅσο καὶ τῆς ὁμογένειας καλλιεργοῦν μέσα ἀπὸ τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα τὸν ἀθλητισμὸ καὶ τὸν πολιτισμό.
Πέρα ἀπὸ ὅλα αὐτά, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία καὶ ἡ λαϊκὴ παράδοση ἔχουν ἀνακηρύξει κάποιους Ἅγίους, ὅπως τὸν Ἅγιο Γεώργιο, τὸν Ἅγιο Νέστορα καὶ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο Αἰγίνης, ὡς προστάτες τῶν ἀθλητῶν καὶ τῶν σταδίων.
Στὸ τέλος κάθε ἑνότητας καὶ κάθε κεφαλαίου τοῦ βιβλίου τῶν 308 σελίδων καὶ τῶν 14 κεφαλαίων, παρατίθεται τὸ σχετικὸ συμπέρασμα, ἀλλὰ καὶ σχετικὲς φωτογραφίες. Ἐπίσης γιὰ ὅλες τὶς ἀναφορὲς ὑπάρχουν ἔγκυρες βιβλιογραφικὲς παραπομπές, κάτι ποὺ θὰ βοηθήσει τὸν ἀναγνώστη ἀκόμη περισσότερο νὰ κατανοήσει τὸ θέμα, ἀλλὰ καὶ ἂν χρειαστεῖ, νὰ τὸ ἐρευνήσει σὲ βάθος.
Ε.ΡΩ.

πηγή